Barbaachisummaa qabsoo hidhannoo fi tumsa WBO: Oromoon qabsoo karaa nagaa qofaadhaan mirga isaa gonfachuu ni danda'aa? Dhugaa WBOn qabuu fi ilaalcha namoonni gariin WBOf qaban: WBO’n qabsoo akkamii gochaa jira? Qabsoo WBO’n itti jiru qabsoo haqaatii?…

Xiinxala yaada garee leellistoota qabsoo karaa nagaa: Haala qabatamaa addunyaa keessatti meeshaan waraanaa iddoo akkamii qaba? Hookkarri biyyoota garaagaraa gidduutti dhalatu haala/tooftaa akkamiitiin furamaa jira? Dorgommiin biyyoonni addunyaa meeshaalee waraanaa ammayyaa qabaachuuf taasisan maaliif?…

Marii Hayyuu Oromoo Obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifame.