Saamicha albuuda warqee Ona Ganjii Ganda 'Kaphii Gurraachoo' jedhamtu keessatti argamuuf haala mijeessuuf jecha, jiraattotni onichaa yeroo gabaabaa keessatti Ona sana gadhiisuun gara iddoo biraatti akka godaananiif ajaja aangawoota mootummaan itti-darbarfame ilaalchisuun, marii Hayyuu Oromoo, dhalataa Ona Ganjii kan ta’an – Dr. Daggafaa Tuuchoo waliin taasifame.

Ejeree: Maanguddoon Oromoo Obbo Taaddasaa Tufaa jedhaman, Kibxata dheengaddaa, Magaalaa Ejeree keessatti LMKIIn ajjeefamuu | Barsiisonni Afaan Oromoo akka hin barsiifneef dhiibbaa cimaan irratti taasifamaa jiraachuu;

RSWO - Amajji 7, 2021