Faayidaalee Fardiin Uummatni Oromoo fi Ilmaan Nafxanyootaa qaban, kan walitti araaramuu hin dandeenye, maal fa'i? | audio

Nafxanyaan eenyu/ maali? Faayidaalee Fardiin Uummatni Oromoo fi Ilmaan Nafxanyootaa qaban, kan walitti araaramuu hin dandeenye, maal maal fa'i? Egereen Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa maal ta'inna?... Marii Qabsaa'aa fi Hayyuu Oromoo Buleessaa, Obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifame – kutaa-1ffaa.