Lammiilee dhibeerraa baraaruuf barsiisuufi gargaaruurra, duula filannoo geggeessuu | Paartii Badhaadhinaa |

Dhukaasa Kibxata har’aa (Bitootessa 31, 2020) Ona Mana-Sibuu, Magaalaa Mandii keessatti, RIX’n irratti dhukaafameen, rasaasa afuriin rukutamuu Dargaggoo Solomoon Taaddasaa Lataa

Uummata dhibee daddarbaarraa baraaruuf hojii hojjetamurra; duulli nu-filadhaa Dabballoota Paartii Badhaadhinaan oofamu caalee jiraachuu

Neetorkiin gad-dhiifame jedhame, bakkeewwan ammaan dura irraa muramee ture mara kan hin haammanne; qulqullinas kan hin qabne ta'uu»

Marii ogeessa fayyaa – Obbo Jireenyaa Guddataa waliin, dhimma weerara dhibee Coronavirus, daandilee daddarbinsaa dhibee kanaafi of eeggannoo uummata keenyaan godhamuu qabu ilaalchisuun taasifne»

Marii Dr. Daggafaa Abdiisaa, RSWO waliin taasisan

Marii Dr. Daggafaa Abdiisaa waliin, haala daddarbiinsaafi ittisaa Coronavirus ilaalchisuun, akkasumas, dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti taasifne»

Dhibee Coronavirus Ilaalchisuun Hanqinni Odeeffannoo Jiraachuu

Dhibee Coronavirus ilaalchisuun, hanqinni odeeffannoo akka walii-galaatti, uummata keenya mudachaa jiru baay’ee yaaddessaa ta’uu»

Novel Coronavirus (COVID-19) Situation

Ka’umsa, Mallattoolee, Daandiilee daddarbinsaa fi Ittisaa Dhibee ‘Coronavirus’ ilaalchisuun, Marii Dr. Namarraa Wayyeessaa waliin taasifame»

Haala Suukanneessaan Ajjeefamuu Oromoota Ja’aa |Ona Moyyaalee|

Ajjeechaa Suukanneessaa Jimaata Darberraa qabuun hanga Galgala Roobii Edaatti, Ona Moyyaalee keessatti, Oromoota 6 irratti, humnoota MKIXn raawwatame»

Uummanni Oromoo Odeessa Waa’ee Coronavirus Argachuurraa Moggeeffamaa Jiraachuu

Waa’ee weerara ‘Coronavirus’ kan addunyaa dubbachiisaa jiruu, Uummanni Oromoo quba-qabaachuun of-eeggannoo barbaachisu akka hin taasifneef jecha, neetiwoorkii bilbilaafi intarneetaa akka agabsametti jiraaachuu.