Ibsa Ajaja Ol-aanaa ABO/WBO Dhimma Yeroo irratti – Caamsaa 15, 2020 kan labsame

Ibsa Ajajni Ol-aanaan ABO/WBO dhimma yeroo irratti, Caamsaa 15, 2020 baase › Gocha hammeenyaa fi ajjeechaa suukanneessaa, Lixa Oromiyaa keessatti Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ›

Ajjeechaa suukanneessaa Qeerroowwan Oromoo 6 irratti raawwatame

Ajjeechaa suukanneessaa Qeerroowwan Oromoo 6 irratti, Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Ganjii fi Ona Gullisoo keessatti, Poolisoota Humna Addaa [Oromiyaa] jedhamaniin, Roobii kaleessaa fi Kamisa har’aa raawwatame › Ijaarsaa fi sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Matakkal ›

Obbo Daani'eel Dafaa

Marii Hayyuu Oromoo Buleessa – Obbo Daani’eel Dafaa waliin haala yeroo irratti taasifame › Tarkaanfii rasaasaa fi meeshaalee qooqa-maleeyyiin Oromoota 16 irratti Lixa Shaggar, Ona Cobii keessatti RIX’n fudhatame ›

Sirna Gadaa, Heeraa fi Seera Oromoo irratti, Qorataa Sirna Gadaa tokko waliin marii Taasifame

Oromoon si’ana Abbaa Gadaa qabaa? Abbootiin Gadaa fi Maanguddootni yeroo ammaa akkamitti ilaalamu? Gadoomuu fi Gadaa mo’uu gidduu garaagarummaan jiru maali?… ›

Ajjeechaa Suukanneessaa Maanguddoo Oromoo tokko irratti, Ona Hawwaa Galaan keessatti raawwatame ›

Ajjeechaa Suukanneessaa Oromoota 8 irratti, Ona Sayyoo keessatti Caamsaa 3, 2020 RIXn Raawwatame
Ona Sayyoo, Ganda Ifaa Galaanoo jedhamtu keessatti, Oromoonni saddeet, Caamsaa 3, 2020 RIXn bakka tokkotti ajjeefamuu ›

Gochaaleen hammeenyaa Konyaalee Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti, RIXn Uummata Oromoo irratti raawwataman akkaan hammaachuu

Marii Ajajaa Cibraa Soddom-Booroo, Jaal Daawwaa Gannaalee waliin › Tarkaanfii WBO Z/Kibbaa

Tarkaanfii WBOn loltoota MKIX irratti guyyaa kaleessaa fudhate ilaalchisuun, Marii Ajajaa Cibraa Soddom-Booroo, Jaal Daawwaa Gannaalee waliin taasifame › Ibsa Ajajaa Ol-aanaa ABO/WBO ›

Ibsa Ejjennoo fi Dinnina Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname

Ibsa ejjennoo fi dinnina Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa kenname › Oromoonni Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Shaggar gidirfamaafi buqqa’insaaf saaxilamanii jiraachuu ›