WBO Zoonii Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Shaggar

Sochii fi tarkaanfii WBO Zoonii Giddu-gala Oromiyaa Lixa Shaggar, akkasumas akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi shoora Uummanni Oromoo QBO keessatti bahachuu qabu irratti xiyyeeffachuun, marii Itti-aanaa Ajajaa WBO Zoonii Giddu-gala Oromiyaa Lixa Shaggar, Jaal Jirranus waliin taasifame.

Naqamtee, Jimmaa Arjoo fi Bulee Horaa

Gandeen Konyaa Gujii Lixaa keessatti argaman, kanneen baay’inaan 100 (dhibba-tokko) olitti tilmaaman keessaa, caasaan Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa (Paartii Badhaadhinaa) guutumaa-guutuuttii diigamuun gandeen kunniin to’annoo WBO jala galfamuu.

Baha Oromiyaa, Dirree Xiyyaraa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo akka galma hin geenyeef maaltu taasise? Dogoggoroota mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti dhalatanii fi kufaatiilee Uummata Oromoo mudataniif komatamaan eenyu? Galmi Qabsoo Bilisummaa Oromoo eessa? Uummanni Oromoo Galma Qabsoo isaa ga'uuf maal gochuu qaba?… Marii Oromticha Walloo tokko waliin taasifame.

Baha Oromiyaa

Oromoonni baay’inaan 1000 (Kuma-tokko) ol ta’an, Giddu-gala Oromiyaa, Ona Gidabarat keessatti hidhamuun gidirfamaa jiraachuu. Oromoota hidhamanii jiran kanneen keessaas baay’inaan 300'tti kan tilmaaman, Magaalaa Kaachis keessatti, mana dhiphoo keessatti baay’inaan hidhamuun, akkasumas, nyaata ga'aa fi wal'aansa fayyaa dhorkamuun dhibeelee daddarboo garaagaraaf saxilamaa jiraachuu.

Baqattoota Oromoo, Biyya Suudii Arabiyaa

Uummanni Oromoo, goototaa fi qabsaa’ota ilmaan isaa, kanneen qabsoo walabummaa biyya isaanii Oromiyaa fi bilisummaa saba isaanii Oromoof taasisan irratti wareegaman bifa kamiin yaadachuu qaba? Kaayyoon gootota wareegamtoota Oromoo yoom guuta? Uummanni Oromoo galma qabsoo isaa ga'uuf maal gochuu qaba?…

Mi'eessoo

Lolli babal’ifannaa daangaa Poolisoota Humna Addaa Naannoo Somaalee fi hidhattoota Somaalee gosa Iisaa, kanneen Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan deggeramaniin, Baha Oromiyaa, Konyaa Lixa Harargee, gandeen baadiyyaa Ona Mi'eessoo adda addaa keessatti Uummata Oromoo irratti adeemsifamu tibbana jabaachuun, tikfatee-bultoonni Oromoo iddoo loon ofii tikfatanitti ajjeefamaa, loowwan isaaniis hidhattoota Somaalee gosa Iisaan saamamaa jiraachuu.