Uummanni Oromoo – weerara ‘Coronavirus’ kan addunyaa dubbachiisaa jiru, quba-qabaachuun of-eeggannoo barbaachisu akka hin taasifneef jecha – quunnamtiilee neetiwoorkii bilbilaafi intarneetaa akka agabsametti jira.


Dhibeen Coronavirus (COVID-19) jedhamu, yeroo duraatiif, dhuma bara darbee (Mudde, 2019) keessa, Biyya China, Konyaa Hubei, Magaalaa Wuhan jedhamtu keessatti kan mul'ate yommuu ta'u, dhibeen kun vaayirasii sirna argansuu namaa gaaga'u, kan SARS-CoV-2 jedhamuun kan nama qabuufi namarraas namatti daddarbu ta'uu, ogeeyyiin fayyaa addunyaa eeranii jiru.

 

Ka'umasa isaa ilaalchisuun, odeessi qabatamaan kana jedhamu dhabamullee, vaayirasiin kun bineeyyii bosonaa, keessattuu, simbira halkanii irraa gara namaatti ce'uu akka hin oolle himama.

 

Yeroo jalqabaaf itti mul'aterraa qabuun ji'oota afur hin guunne keessatti, vaayirasiin kun saffisa guddaan addunyaa irra faca'uun, biyyoota 159 waliin ga'ee jiraachuu; namoonni 184,976 dhibee kanaan kan qabaman ta'uu; akkasumas, lubbuun namoota 7, 529 gaaga'amee jiraachuu, Gabaasni Dhaabbata Fayyaa Addunyaa guyyaa har'aa (Bitootessa 17, 2020) maxxanfame addeesseera.

 

Data source: WHO, National Health Commission of the People’s Republic of China

 

Egaa, saffisa guddaa dhibeen kun ittiin babal'achaa jiru daran, qorichi/talaalliin dhibee kanarraa nama fayyisuu/wayyeessuu danda'u, ammallee hin argamin jiraachuun, waaroo yaaddoofi sodaa guddaa dachee keenyatti uffisee jira.


Tibba weerarri Coronavirus addunyaa guutuu dubbachiisaa jiru kanatti, MKIX neetiwoorkii bilbilaafi intarneetaa Uummata Oromoo: Konyaalee Lixaa, Kibbaafi Giggu-gala Oromiyaa'rraa muree jiru deebisuu dhabuunsaa, mootummichi duguuggaa sanyii Uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru, ammammoo weerara dhibee kanaatiin daran hammeessuuf kan deemaa jiru ta'uu mul'isa.

Tajaajila quunnamtii neetorkii bilbilaafi intarneetaa, qabata adamoo WBOtiin Konyaalee Lixa, Kibbaafi Guddu-gala Oromiyaa irraa, erga muramee ji'oota lakkoofsiseefi, hanga ammaattis hin deebi'in jiruun wal-qabatee, waa'ee COVID-19 (daandiilee dhibeen kun ittiin daddarbuufi tooftaalee ittisaa) irratti uummanni keenya konyaalee kanneenii, hanqina odeeffannoo mudachuunsaa ykn odeessa homaallee argachuu dadhabuunsaa, "Weerara dhibee Coronavirusiif haala mijeessuun, uummata keenya dhibee kanaaf saaxila baasuu mala" jedhan, Oromoonni gamasii dubbisne.

Guutuu Odeeffannoo Oromoota kanneen irraa odeeffannee, viidiyoo armaan gadiirraa caqasuu dandeessu.

Uummanni Oromoo [Konyaalee Lixaa, Giddu-galaafi Kibba Oromiyaa] odeessa waa’ee Coronavirus argachuurraa moggeeffamee jiraachuu:

 

Egaa, dhimmi kun dhimma muddaa ta'eefi kan furmaata hatattamaa barbaadu ta'ullee, mootummaan yeroo ammaa aangoo Impaayerattii of harkaa qabu, rakkoo kana furuun, dukkana dhaba-odeeffannoo uummata keenya irraa saaquuf jecha, tarkaanfii fudhachuu mitii, fedhii qabaachuun isaayyuu abdan mul'achaa hin jiru.

"Gochi [maal na dhibdeen] kun, mootummichi duguuggaa sanyii gannoota lamaa oliif loltoota isaa bobbaasuun uummata keenya irratti raawwachaa jiru daran hammeessuuf, weerara dhibee kanaa akka meeshaatti fayyadamuuf abbalaa jiraachuusaa akka ciicannu nu taasisee jira" jechuun, Oromoonni Konyaalee Oromiyaa kanneen quunnamtii bilbilaaf intarneetaa agabsamanii jiran keessaa Maccaafi Tuulama irraa bilbilaan odeeffanne, yaaddoofi shakkii isaanii RSWO'tti himanii jiru.

Itti dabaluunis [Oromoonni dubbisne kunniin] Oromoonni biyyoota ambaa keessa jiraatan, haala danda'ameefi carraa argametti dhimma ba'uun, uummata isaanii ukkaamfamee, weerara dhibee lubbuu gaaga'uuf kaadhimamee jiruuf sagalee ta'uun addunyaa akka dhageessisaniif dhaammatanii jiru.

Dhaggeeffattoota keenya kanneen kurfii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu feetaniif, qophiin keenya kan sagalee-qofaa kunooti

 

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa