Duguuggaa sanyii jalaa of baraaruuf Oromoon maal gochuu qaba?

Jaal Daani'eel Dafaa

Wallisaa Oromoo jaallatamaa, Qaroo Dhaloota Qubee Hacaaluu Hundeessaa eenyutu ajjeese? Mootummaan Impaayera Itoophiyaa, yakka ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwatame gara Uummata Oromootti ykn Jaarmiyaalee Siyaasaa Oromootti naannessuuf maaliif barbaade ykn bu’aa siyaasaa akkamii irraa argachuuf yaadeeti?

Duguuggaa sanyii isa irratti aggaamamee jiru jalaa of baraaruuf Uummatni Oromoo qophii akkamii gochuutu isa irraa eegama?

Oromoon biyya isaa Oromiyaa Impaayera Kolonii Habashootaa (Itoophiyaa) jalaa baasee walaboomfachuu fi bilisummaa ofii gonfachuuf maal gochuu qaba?

Marii Qabsaa’aa Oromoo gameessa Obbo Daani’eel Dafaa waliin taasifame caqasaa.