Marii bal’aan Dr. Daggafaa Abdiisaa waliin, haala daddarbiinsaafi ittisaa Coronavirus ilaalchisuun, akkasumas, dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti taasifne kan armaan gadiiti; itti dhihaadhaa.


Related Articles»


Odeeffannoo Wayitawaa Haala Weerara Dhibee ‘Coronavirus’

  • Baay'ina namoota dhibee kanaan qabamanii: 462,684
  • Baay'ina namoota dhibee kanaan du'anii: 20,834
  • Baay'ina biyyoota dhibeen kun dhaqqabee jiru: 199

Madda: WHO: Novel Coronavirus (COVID-19) Situation. Last updated: 26 March 2020, 10:00 CET


Tamsaasa keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu dandeessu.