Seenaa dhibee Coronavirus (COVID-19), mallattoolee nama dhibee kanaan qabame irratti mul’atan, daandiilee dhibeen kun ittiin namaa gara namaatti daddarbuu danda’u, akkasumas, tooftaalee ittiin uummanni keenya dhibee kana ofirraa ittisuu danda’u ilaalchisuun, Dr. Namarraa Wayyeessaa waliin marii bal’aa taasisnee jirra.

Guutuu marii keenyaa viidiyoo armaan gadiirraa caqasaa.

 

 

Odeeffannoo Wayitawaa Haala Weerara Dhibee ‘Coronavirus’

  • Baay'ina namoota dhibee kanaan qabamanii: 294,110
  • Baay'ina namoota dhibee kanaan du'anii: 12,944
  • Baay'ina biyyoota dhibeen kun dhaqqabee jiru: 187

Source: WHO: Novel Coronavirus (COVID-19) Situation.

Updated: 22 March 2020, 17:59 CET

 

Qophii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu yoo feetan, kunoo.

 

Related Articles»