Mallattoolee nama dhibee Coronavirus (COVID-19) kanaan qabame irratti mul’atan, daandiilee dhibeen kun ittiin namaa gara namaatti daddarbuu danda’u, akkasumas, haala ittiin dhibee kana ofirraa ittisuuun danda’amu ilaalchisuun, hanqinni odeeffannoo Uummata Oromoo, addatti ammoo, Oromoota Konyaalee Lixa, Giddu-galaafi Kibba Oromiyaa mudatee jiru, akkaan yaaddessaa ta’uu dubbatan, Oromoonni bakkasii odeeffanne.

Guutuu odeessa kanaa viidiyoo armaan gadiirraa caqasaa.

 


Related Articles»


Odeeffannoo Wayitawaa Haala Weerara Dhibee ‘Coronavirus’

  • Baay'ina namoota dhibee kanaan qabamanii: 375,498
  • Baay'ina namoota dhibee kanaan du'anii: 16,362
  • Baay'ina biyyoota dhibeen kun dhaqqabee jiru: 195

Madda: WHO: Novel Coronavirus (COVID-19) Situation. Last updated: 24 March 2020, 18:00 CET


Tamsaasa keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu dandeessu. 

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa