Marii Luba Waaqee Ji'oo Garbii, RSWO waliin

Amantii Kiristaanaa fi Haqa Hawaasaa

Marii Luba Waaqee Ji'oo Garbii waliin, Amantii Kiristaanaa fi Haqa Hawaasaa irratti taasifame:

  • Amantiin Kiristaanaa, qabsoo sabni cunqurfame, cunqursitoota irratti taasisu akkamitti ilaala?
  • Waldaan Kiristaanaa haqa uummataa tiksuu keessatti dirqama akkamii qabdi?
  • Waldaaleen Kiristaanaa Oromiyaa keessa jiran, ajjeechaa fi gocha hammeenyaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru maaliif hin balaaleffatan?... Gaaffilee kana fakkaatan danuu irratti marii bal'aa taasifame caqasaa.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa