Marii Luba Waaqee Ji'oo Garbii, RSWO waliin

Amantii Kiristaanaa fi Haqa Hawaasaa

Marii Luba Waaqee Ji'oo Garbii waliin, Amantii Kiristaanaa fi Haqa Hawaasaa irratti taasifame:

  • Amantiin Kiristaanaa, qabsoo sabni cunqurfame, cunqursitoota irratti taasisu akkamitti ilaala?
  • Waldaan Kiristaanaa haqa uummataa tiksuu keessatti dirqama akkamii qabdi?
  • Waldaaleen Kiristaanaa Oromiyaa keessa jiran, ajjeechaa fi gocha hammeenyaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru maaliif hin balaaleffatan?... Gaaffilee kana fakkaatan danuu irratti marii bal'aa taasifame caqasaa.