Ajjeechaa dargaggoo Oromoo Qalbeessaa Moosee irratti raawwatame

Dargaggoon Oromoo, Qalbeessaa Moosee Dhaanga’ii jedhamu, Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan ajjeefamuu; reeffi isaas guyyoota lamaaf awwaalcha dhorkamuun ala bulfamuu

Master Plan Finfinnee mormuun, warraaqsa goleelee Oromiyaa cufa keessatti bara 2014 irraa qabuun Qeerroo fi Qarree, akkasumas, Uummata Oromoo bal'aa hirmaachisuun finiinfamaa ture keessatti qooda fudhachuu isaatiin, Qalbeessaan barnoota irraa qabamuun mana hidhaatti darbatamuu isaa kan dubbatan, abbaa isaa, Obbo Moosee Dhaanga'iiti.

Baatiiwwan muraasa booda, tattaaffii abbaa isaa fi barattootaatiin, akka mana hidhaa keessaa gad-lakkifameen, sodaa nageenya isaatiif jecha, gara Magaalaa Ambootti imaluun barnoota isaa akka itti fufu taasifame. Achitti barnoota isaa kan sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa goolabuun, bara 2018'tti Yuunbarsitii Jimmaa, muummee barnoota Accounting seene.

Hata'u malee, barataa Qalbeessaan, barnoota isaa fiixaan baafachuu hin dandeenye; sababa warraaqsaan barnoota isaa'rraa ari'ame. Barattoota Oromoo kanneen bara 2019 baatii Muddee keessa Yuunbarsitii Jimmaa irraa ari'aman keessaa Qalbeessaan isa tokko ture.

Barattoota Oromoo Yuunabrsitii Jimmaa

Mudannoon mooraa barnootaa ol-aanaa irraa ari'amuu kun, dararaa fi ari'atama qe'ee dhaloota isaatti isarra ga'aa tureen walitti ida'amuun, gaaffii abbaan isaa, ari'amuu isaa akka dhaga'aniin, gara qe'eetti (Horroo Guduruu) akka inni deebi'uuf isaaf dhiheessan akka didu isa taasisan.

Karooran qaba...

Ulee isheen dhaanamee du'uurra, utuun qabsaa'uu du'uu naaf wayya!

Deebii Qalbeessaan, yeroo abbaan isaa barnoota irraa ari'amuu isaa dhaga'anii, Mana siifan kireessaa, achuma Magaalaa Jimmaa taa'i jedhaniin deebiseef.

Haalli hamaan isa mudate kun, karooraa fi mul'ata jiruu egeree isaa – isa baratanii, ija banatanii biyyaa fi saba ofii tajaajiluu – duraa dukkaneesse. Qalamaa fi dabtara lafa isa keessise; qawwees isa fudhachiise; mooraa barnootaa keessaas guutumatti isa baasuun, gara mooraa qabsoo hidhannootti (Waraana Bilisummaa Oromootti) akka makamu isa dirqisiise. . . . Guutuu isaa, afaanuma abbaa isaa, Obbo Moosee irraa caqasaa.


Qeerroo Oromoo miilli irraa murame

Jalqaba baatii darbee (Caamsaa) keessa, Lixa Shaggar, Ona Jalduu, Ganda Cobii Gubbaa Simbir jedhamtu keessatti obboleeyyan isaa nama lama waliin, mana jireenyaa warra isaanii keessatti, dhaanicha hamaa ulee fi rukuttaa rasaasa loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan irratti raawwatameen akka malee miidhamuun wal'aanamaa kan ture, dargaggoon Oromoo Baay'isaa Disaasaa jedhamu, guyyaa kaleessaa (Waxabajjii 8, 2020) miilli isaa bitaa irraa muramuu, bakkasitti bilbiluun odeessa Oromticha tokko'rraa arganneen beekuun danda'amee jira.

Warraaqsa Galaana Uummataa

Warraaqsi Galaana Uummataa guyyaa kaleessaa (Wax. 8 2020) Magaalaalee Oromiyaa muraasa keessatti eegale, Kibxata har'aa ammoo kutaalee Oromiyaa danuu keessatti babal'achuun itti-fufee ooluu ilaalchisuun, odeessi Qeerroo Bilisummaa Oromoo Lixa Oromiyaa irraa toora bilbila keenyaan adeeffannes qabiyee kurfii keenya har'aa keessatti haammatamee jira.