Tarkaanfii duguuggaa sanyii, Konyaa Lixa Wallaggaa Ona Najjoo Ganda Guutee Diillaa, iddoo addaa Ka’ii jedhamutti, Oromoota Warqee shooxxatan irratti, Sanbata Eebila 24, 2021 LMKII’n fudhatameen, Oromoonni 20 ol ta’an boolla warqeen keessaa baafamu keessatti battalumatti ajjeefamuu. Oromoota ajjeefaman keessaas kan argame reeffa Oromoota sagalii qofa yommuu ta’u, kanneen kaan reeffi isaanii akka hin argamneef biyyoon irra deebifamuu; Oromoonni dhibbaan lakkaa'aman ammoo achi-buutee dhabamuu.

Boolla warqeen keessaa baafamu, kan Ona Najjoo keessatti argamu


Barsiisaan Damisee Nageessaa Mokonnaa jedhamuu fi Dargaggoon Oromoo Mallicha Goshee jedhamu, Sanbata Eebila 24, 2021, Konyaa Gujii Bahaa Ona Gooroo Doolaa Ganda Adaadii keessatti; akkasumas, Dargaggoonni Oromoo Kottoolaa Kureessaa fi Mallichoo Baanataa jedhaman Konyaa Booranaa Ona Areeroo Gandeen Halluu fi Dirree gidduutti, LMKII’n ajjeefamuu.


Dargaggoonni Oromoo, Koorsaa Waaq-gaarii fi Eermiyaas Zawudee jedhaman, Ona Boojjii Birmajjii, seensa Magaalaa Biilaa irratti, Eebila 23, 2021 galgala toora sa’aa 4:00’tti LMKII’n ajjeefamuu.