Marii Hariiroo Eenyumaa, Aadaa, Amantii, akkasumas, Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Amantii Kiristaanaa gidduu jiru ilaalchisuun, Luba BANTII UJULUU waliin taasisuun, kutaa jalqabaa marii keenyaa, kurfii keenya kan Bitootessa 8, 2020’tiin isin biraan geenyee turre keessaa qabxiilee fuuleffanaa muraasa:

  • Amantiin Kiristaanaa, qabsoo sabni tokko bilisummaa ofiisaafi walabummaa biyyasaaf taasisu akkamitti ilaala? (Barsiifni Amantaa Kiristaanaa, Qabsoo Haqaafi Bilisummaa Sabaa ni jajjabeessa moo ni busheessa?)
  • Hariiroon Eenyumaa, Aadaa, Seenaa, akkasumas, Amantii Oromoofi Amantii Kiristaanaa gidduu jiru kan akkamiiti?
  • Amantiin kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti shoora akkamii qabaachaa ture; ammahoo?
  • Garaagarummaa ilaalchaa, Eenyumaa, Aadaa, Amantii fi Seenaa Oromoo irratti, barsiiftotaafi hordoftoota amantaa kanaa'rraa mul'atuuf bu'uura/ka'umsa kan ta'e maali; barsiisa amantichaati moo dogoggora barsiisaa/hubannooti? …

» Qabsoo Bilisummaa fi Amantii Kiristaanaa | Luba BANTII UJULUU | Marii Kutaa-1ffaa


Qabsoo Bilisummaa fi Amantii Kiristaanaa » Marii Kutaa-2ffaa ♪ sagalee ♪ qofaan dhaggeeffadhaa ▼


Hidhaa, dararaafi ajjeechaan Oromoo Maccaa irratti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaan raawwatamu hammaatee, tti-fufee jiraachuu, Oromticha bakkasii tokkoof bilbiluun odeessi argannes, qophii keenya har'aa kan ittiin maayessinu ta'a; itti dhihaadhaa.