rswo satellite announcement
Qabxiilee fuuleffanaa marii Luba Bantii Ujuluu waliin taasifnee keessaa muraasa:

 
  • Amantiin Kiristaanaa, qabsoo sabni tokko bilisummaa ofiisaafi walabummaa biyyasaaf taasisu akkamitti ilaala? (Barsiifni Amantaa Kiristaanaa, Qabsoo Haqaafi Bilisummaa Sabaa ni jajjabeessa moo ni busheessa?)
  • Hariiroon Eenyumaa, Aadaa, Seenaa, akkasumas, Amantii Oromoofi Amantii Kiristaanaa gidduu jiru kan akkamiiti?
  • Amantiin kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti shoora akkamii qabaachaa ture; ammahoo?
  • Garaagarummaa ilaalchaa, Eenyumaa, Aadaa, Amantii fi Seenaa Oromoo irratti, barsiiftotaafi hordoftoota amantaa kanaa'rraa mul'atuuf bu'uura/ka'umsa kan ta'e maali; barsiisa amantichaati moo dogoggora barsiisaa/hubannooti?

Kutaa-1ffaa marii keenyaa, yoo feetan, ♪sagalee♪ qofaan dhaggeeffachuu dandeessu▼ 


Gama biraatiin, hiriira mormii USA, Magaalaa 'Washington DC' keessatti, Jimaata as aanu (Bitootessa 13, 2020) adeemsifamuuf qophiin xumuramaa jiru ilaalchisuun, koree qindeessituu hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an, Dr. Dassaalanyi Nagarii dubbisuun, odeessi arganne qophii keenya kana keessatti haammatamee jira.

Guutuu isaatti dhihaadhaa.

Related articles: