COVID-19 situation. Last updated: 27 March, 2020 10:00 CET


Marii Dr. Daggafaa Abdiisaa, RSWO waliin taasisan

Marii Dr. Daggafaa Abdiisaa waliin, haala daddarbiinsaafi ittisaa Coronavirus ilaalchisuun, akkasumas, dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti taasifne»

Dhibee Coronavirus Ilaalchisuun Hanqinni Odeeffannoo Jiraachuu

Dhibee Coronavirus ilaalchisuun, hanqinni odeeffannoo akka walii-galaatti, uummata keenya mudachaa jiru baay’ee yaaddessaa ta’uu»

Novel Coronavirus (COVID-19) Situation

Ka’umsa, Mallattoolee, Daandiilee daddarbinsaa fi Ittisaa Dhibee ‘Coronavirus’ ilaalchisuun, Marii Dr. Namarraa Wayyeessaa waliin taasifame»

Haala Suukanneessaan Ajjeefamuu Oromoota Ja’aa |Ona Moyyaalee|

Ajjeechaa Suukanneessaa Jimaata Darberraa qabuun hanga Galgala Roobii Edaatti, Ona Moyyaalee keessatti, Oromoota 6 irratti, humnoota MKIXn raawwatame»

Uummanni Oromoo Odeessa Waa’ee Coronavirus Argachuurraa Moggeeffamaa Jiraachuu

Waa’ee weerara ‘Coronavirus’ kan addunyaa dubbachiisaa jiruu, Uummanni Oromoo quba-qabaachuun of-eeggannoo barbaachisu akka hin taasifneef jecha, neetiwoorkii bilbilaafi intarneetaa akka agabsametti jiraaachuu.