Audio Player Thumb
Independent Oromia Sagantaa Caamsaa 27, 2021  Sagalee qofaan 

Ammaan dura yeroo danuuf hidhamuun dararamaa kan turan, erga hidhaadhaa ba'anii asis doorsisni itti hammaachuun, gara Ona Gimbii, Ganda Baadiyyaa Maraccee Mikaa'el jedhamuutti baqatanii kan turan, Oromtichi Obbo Abbabee Jiraataa jedhaman, abbaan ijoollee shanii, Wiixata Caamsaa 24, 2021 halkan mana keessa jiraatan keessaa LMKIIn fuudhamuun, ajjeefamanii bakkeetti gatamuu.

Ajjeechaa Oromticha Galgaloo Waaqoo Galgaloo jedhamu irratti, Caamsaa 17, 2021 LMKIIn raawatame hordofuun, dararaa fi doorsisa LMKIIn isaan irra ga'e dheessuun, Oromoonni 300 Konyaa Booranaa, Ona Mi'oo Ganda Gombisaa Girincoo keessaa buqqifamanii gara biyya Keenyaatti baqatanii, bakka Maddoo Adii jedhamu buufatanii jiran gadadoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu.

Maallaqni Oromoota biyya keessaa fi alaan gargaarsa Oromoo Walloof walitti qabamee ergamu kaayyoo yaadameef hankaakuun, durgoo Kaabinoota MKII Konyaa Walloof oolfamaa jiraachuu.