Ajjeechaa suukanneessaa, Konyaa Lixa Wallaggaa Ona Najjoo Ganda Guutee Diillaa, iddoo addaa Ka’ii jedhamutti, Oromoota Warqee shooxxatan irratti LMKII’n raawwatameen, Oromoonni 20 ol ta’an boolla warqeen keessaa baafamu keessatti battalumatti ajjeefamuu. Oromoota ajjeefaman keessaa kan argame reeffa Oromoota sagalii qofa yommuu ta’u, kanneen kaan reeffi isaanii akka hin argamneef biyyoon irra deebifamuu; kanneen dhibbaan lakkaa'amanis achi-buutee dhabamuu.

Barsiisaan Damisee Nageessaa Mokonnaa jedhamuu fi Dargaggoon Oromoo Mallicha Goshee jedhamu, Sanbata Eebila 24, 2021, Konyaa Gujii Bahaa Ona Gooroo Doolaa Ganda Adaadii keessatti; akkasumas, Dargaggoonni Oromoo Kottoolaa Kureessaa fi Mallichoo Baanataa jedhaman Konyaa Booranaa Ona Areeroo Gandeen Halluu fi Dirree gidduutti, LMKII’n ajjeefamuu.

Dargoonni Oromoo, Koorsaa Waaq-gaarii fi Eermiyaas Zawudee jedhaman, Ona Boojjii Birmajjii, seensa Magaalaa Biilaa irratti, Eebila 23, 2021 galgala toora sa’aa 4:00’tti LMKII’n ajjeefamuu.