Koonfaransii Tumsa Sochii Haqa Oromoo - Kutaa 1ffaa | audio

Koonfaransii Tumsa Sochii Haqa Oromoo - Kutaa 1ffaa: Impaayera Itoophiyaa keessatti dhiibbaan mirgaa hammaachuu fi diimokiraasii fi bilisummaan dhiphachuu | Xiinxala Imaammata Diinagdee Impaayera Itoophiyaa | RSWO - Fuulbana 18, 2020