Mission statement

The mission of Voice of Independent Oromia (VIO) is to help achieve the objective of the Oromo struggle for the liberation of Oromia from the Abyssinian colonial yoke and the realization of an independent state of Oromia and a decolonized and free Oromo people.

It will do so through programs which it broadcasts to Oromiyaa and beyond that focus on:

 • Exposing the brutality of Ethiopian government’s arbitrary killing, detaining and persecuting of the Oromos and its systematic plan and practice of evicting Oromos from their homeland, denying them their natural and inalienable individual and collective rights;
 • Promoting the formation of independent state of Oromia by whatever means necessary;
 • Countering disinformation, misinformation and false propaganda against the Oromo struggle in all its forms be it from within the Oromo community or external sources including the outworn propaganda of overbearing Abyssinians and their cohorts;
 • Informing and educating the Oromo people on the reality on the ground with regard to its struggle for liberation, on possible root causes for the prevailing state of affairs, and available options and preferred recommendations;
 • Promoting the nurturing of the continued development of Oromo nationalism in general and revitalization and strengthening of unity of nationalist activities working for independence of Oromiyaa in particular;
 • Educational programs related to Oromo history, Oromo economy, the Gada democratic system, justice, health and the art;
 • Promoting human, collective (community), individual and women’s rights;
 • Promoting moral, ethical and practical guiding principles and values that can help advance our people’s just cause which Oromo nationalists should adopt;
 • Promoting democracy, the Gada system, justice, rule of law, constitutionalism and citizenship rights in independent state of Oromiyaa;
 • Global, regional and Oromo news and analysis with the view of informing the Oromo public.
 • Exposing the misguided and misleading views of the recently flourishing Oromo political factions and splinter groups and their self-contradictory, self-centered and self-absorbed views that are detrimental to our people’s struggle for liberation from Ethiopian colonialism

Akeeka

Akeekni Sagalee Walabummaa Oromiyaa (SWO) kaayyoo qabsoo walabummaa Oromiyaa kan Oromiyaa waanjoo kolonii habashaa jalaa baasee, biyya walabaa fii uummata bilisa dhugoomsuuf carraaqu gargaaruu fi jajjabeessuu dha.

Kana bakkaan ga’uuf sagantaa raadiyoo dhimma armaan gaditti tarreeffaman irratti xiyyeeffatu Oromiyaa keessaa fi alatti tamsaasa:

 • Ajeechaa gara jabinaaf seeraa alaa, hidhaaf cunqursaa, akkasumas haqa dhala namaaf mirga dhalootaa irraa mulquudhaan lafaaf qe’ee isaa irraa buqqisuu mootummaan Wayyaanee uummata keenya irraan gahaa jiru saaxiluu.
 • Haala kamittu dhimma ba’udhaan mootummaa Oromiyaa walaba jaaruu dhaadhessuu.
 • Odeeffannoo dogoggoraa fii oloola qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofamu hunda, burqaansaa hawaasa Oromoo haa ta’u yookiin alagaa (kan akka oftuultota habashaa yeroon itti darbee fii firoota saanii hundaa) dura dhaabachuu.
 • Bakka qabsoon bilisummaa Oromoo dhugumaan jirtu uummata Oromoo hubachiisuu, hundeen rakkoo QBO maal akka ta’uu danda’uu fii filannoo uummatichi qabu argsiisuu akkasumas furmaata wayya’aa dhiheessuu.
 • Sabboonummaa Oromoo kunuunsuu, guddina inni argsiisaa jiru jajjabeessuu, keessumaa tokkummaa sochii sabboontota Oromoo, warra Oromiyaa walaboomsuuf hojjetan haaroomsuu fii cimsuu.
 • Sagantaa barnootaa kan akka aadaa Oromao, diinagdee, sirna diimookiraasii gadaa, haqa, fayyumma fii aartii Oromoo irratti xiyyeeffatu dabarsuu.
 • Mirga dhala namaa, mirga dhuunfaa (nam-tokkee) fii mirga waloo (hawaasaa) akkasumas mirga dubartootaa dhaadhessuu.
 • Safuu fii hamilee kaayyoo masakaa, kan qabsoo haqaa uummata keenyaa dagaagasuu fii kan sabboonoonni Oromoo irra barachuuf fudhachuu qaban dabarsuu fii dhaadhessuu.
 • Oromiyaa bilisoomte keessatti sirna diimookiraasii, sirna gadaa, olantummaa seeraaf heeraa, akkasumas mirga lammummaa dhaadhessuu.
 • Oduu biyya keessaa, biyya alaa fii oduu Oromoo laallatu dhiheessuuf xiinxala isaas dabarsuudhaan, akeeka uummata Oromoo hubachiisuu jedhu irratti xiyyeeffachuu.
 • Ilaalcha dogoggoraa fi gowwoomsaa garee dhaabolee siyaasaa Oromoo irraa harca’aniin yeroo dhihoo asitti baballachaa jiru saaxiluu, akkasumas, ilaalcha warra waan ani jedhe malee hinta’u jedhan, ofittoofii of-mormitootaa kan qabsoo sabni keenya koloneeffattoota Itoophiyaa jalaa bilisa of baasuuf taasisutti gufuu ta’u saaxiluu.