Logo Paypal Bckgrnd 3

Cufamuu yuunbarsitichaa hordofuun, barattoonni Oromoo gara maatii ofiitti imalaa turan 14, balaa konkolaataan lubbuu dhaban.

Daraaraafi Ajjeechaa Barattoota Oromoo yuunbarsitiilee mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti argamanitti baratan irratti, hidhattoota mootummaa naannichaan, akkasumas, barattootaafi hawaasa naannichaan raawwatamaa jiruuf mootummaan furmaata haakennuuf, gaaffii Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Wallaggaa ji'a tokkoo oliif karaa nagaan gaafachaa turaniif deebii kallattii kennuu mannaa, Yuunbarsitiiin Wallaggaa cufamuun, barattoonni akka geggeeffaman jechuun murtii bulchitoonni yuunbarsitichaa tibba darbe murteessan hordofuun, barattoonni Oromoo Yuun. Wallaggaa'rraa, gara qe'ee maatii ofiitti imalaa turan 14 balaa konkolaataa, Mudde 31, 2019 isaan mudateen lubbuunsaanii darbuu; kanneen hafanis miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuu - Balaa qaqqabe kana duuba iccitiileefi shiroonni akkamii jiraachuu akka malan; Uummanni Oromoos maal gochuu akka qabu... Odeeffannoo Barataa Oromoo Yuun. Wallaggaa tokko'rraa odeeffanne guutuu viidiyoo armaan gadiirraa dhaggeeffadhaa.

Barataan Oromoo Yuunbarsitii Dirree Dhawaa tokko gamoorraa darbatamuun ajjeefame | Yuunbarsitiileen Wallagaafi Dirree Dhawaa cufaman.

Barataan Oromoo Yuunbarsitii Dirree Dhawaa tokko garee habashootaa kan 'Saatanaawu' jedhamuufi hidhattoota mootummaa Xoophiyaa kanneen garee kana deggaraniin, gamoo irraa darbatamuun ajjeefamuu; akkasuamas, Yuunbarsitiileen Wallagaafi Dirree Dhawaa cufamuun barattoonni gara qe'ee maatii ofiitti akka deebi'anii galan taasifamuu ilaalchisuun odeeffannoo barattoota Oromoo Yuun. Wallaggaafi Yuun. Dirree Dhawaa irraa odeeffanne kan armaan gadii caqasaa.

Comment (2) Hits: 106

B/J G/Tsaadiq G/Mikaa'eliifi eegdota isaa irratti WBO'n tarkaanfii fudhate | Ona Anfilloo keessatti Raayyaan Ittisaa Oromoota ajjeesuun reeffa isaanii gubaa jiraachuu

Ajajaa Koomaandi Poostii Konyaalee Wallaggaa 4'ranii kan ta'e qondaalli Waraanaa Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaa Birgaadar J. Gabratsaadiq Gabramikaa'el kan jedhamu eegdota isaa 8 waliin, Ona Gidaamii keessatti WBO'n haleelamuu | Lixa Oromiyaa, Konyaa Qeellam Wallaggaa, Ona Anfilloo keessatti, Oromoonni 6 RIX'n Ajjeefamuun, kanneen ajjeefaman keessaa reeffi namoota 2 gubamuu

Comment (0) Hits: 71

Dubbi-himaa WBO Zoonii Lixaa Jaal Bilisummaa - Seenaafi Haala kabajaa Ayyaana WBO (Amajji 1, 2020)

Seenaa Qabsoo Oromoo, bu'aa-ba'iilee Waraanni Bilisummaa Oromoo fi Uummanni Oromoo keessa darbanii Qabsoo Bilisummaa Oromoo badiisarraa baraaranii asiin ga'an, akkasumas, bu'uureffamaafi yaadannoolee kabajaa guyyaa WBO yaadachiisuun, Qabsoon kun gara fuul-duraatti tarkaanfatee, Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaan akka goolbamuuf, shoora Uummanni Oromoo ba'achuu qabu keessatti, Guyyaan WBO kan Amajji 1, 2020 haala kamiin kabajamuu akka qabu ilaalchisuun, Dubbi-himaan WBO Zoonii Lixaa, Jaal Bilisummaa Guutaa RSWO waliin marii bal'aa taasisanii jiru. Guutuu haasawa isaanii viidiyoo armaan gadiirraa caqasaa.