Akeeka  Radioo Sagalee Qabsoo walabummaa Oromiyaa

Akeekni Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa (RSQWO) kaayyoo  qabsoo walabummaa Oromiyaa kan Oromiyaa waanjoo  kolonii habashaa jalaa  baasee,  biyya walabaa fii  uummata bilisa dhugoomsuuf carraaqu gargaaruu fii jajjabeessuu dha.

Kana bakkaan ga’uuf sagantaa raadiyoo dhimma armaan gaditti tarreeffaman irratti xiyyeefatu Oromiyaa keessaa fii alatti tamsaasa.

 • Ajeechaa gara jabinaaf seeraa alaa, hidhaaf cunqursaa, akkasumas haqa dhala namaaf mirga dhalootaa irraa mulquudhaan  lafaaf qe’ee isaa irraa buqqisuu mootummaan Wayyaanee uummata keenya irraan gahaa jiru saaxiluu.
 • Haala kamittu dhimma ba’udhaan  mootummaa Oromiyaa walaba jaaruu dhaadhessuu.
 • Odeeffannoo dogoggoraa fii  oloola qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofamu hunda, burqaansaa hawaasa Oromoo haa ta’u yookiin alaagaa (kan akka oftuultota habashaa yeroon itti darbee fii firoota saanii hundaa)  dura dhaabachuu.
 • Bakka qabsoon bilisummaa Oromoo dhugumaan jirtu uummata Oromoo hubachiisuu, hundeen rakkoo QBO maal akka ta’uu danda’uu fii filannoo uummatichi qabu argsiisuu akkasumas  furmaata wayya’aa dhiheessuu.
 • Sabboonummaa Oromoo kunuunsuu, guddina inni argsiisaa jiru jajjabeessuu, keessumaa tokkummaa sochii sabboontota Oromoo, warra  Oromiyaa  walaboomsuuf hojjetan haaroomsuu fii  cimsuu.
 • Sagantaa barnootaa kan akka aadaa Oromao, diinagdee, sirna diimookiraasii gadaa, haqa, fayyumma fii aartii Oromoo irratti xiyyeeffatu dabarsuu.
 • Mirga dhala namaa, mirga dhuunfaa (nam-tokkee) fii  mirga waloo (hawaasaa) akkasumas mirga dubartootaa dhaadhessuu.
 • Safuu fii hamilee  kaayyoo masakaa, kan qabsoo haqaa uummata keenyaa dagaagasuu fii  kan sabboonoonni Oromoo irra barachuuf fudhachuu qaban dabarsuu fii dhaadhessuu.
 • Oromiyaa bilisoomte keessatti sirna diimookiraasii, sirna gadaa, olantummaa seeraaf heeraa, akkasumas mirga lammummaa  dhaadhessuu.
 • Oduu biyya keessaa,  biyya alaa fii oduu Oromoo laallatu dhiheessuuf xiinxala isaas dabarsuudhaan, akeeka uummata Oromoo hubachiisuu jedhu irratti xifachuu.
 • Ilaalcha dogoggoraa fii gowwoomsaa  garee dhaabolee siyaasaa Oromoo irraa harca’aniin yeroo dhihoo asitti baballachaa jiru saaxiluu, akkasumas, ilaalcha warra waan ani jedhe malee hinta’u jedhan, ofittoofii of-mormitootaa kan qabsoo sabni keenya koloneeffattoota Itiyyophiyaa jalaa bilisa of baasuuf taasisutti gufuu ta’u saaxiluu.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Load Previous Comments