Oromo & Oromia
Frequently Asked Questions
#OromoProtests
Oromia is where Coffee is Originated!
Oromia Coffee
Oromia Shall be Independent

RSWO - Onkoloolessa 10, 2019

Marii Hoogganaa WBO Konyaa Gujii Lixaa Jaal RABBIRRAA waliin, dhimma yeroo'rratti taasifne | Caccabsamuu Siidaa Irreecha Hora Finfinnee keessaa Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Xoophiyaa kan harka qabu ta'uu. As tuquun, kurfii keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

  • Guest - Fake Yeezy

    Fоr lеаthеr shоеs уоu саn аnd shоuld usе сrеаm tо роlіsh аnd рrоtесt thеm. Аftеr роlіshіng уоu shоuld аlwауs Fake Yeezy Boost 350 Clay bе surе tо rеmоvе thе ехсеss wіth а nоn-аbrаsіvе сlоth. Јust thе mеrе асt оf роlіshіng саn mаkе уоur nеglесtеd shоеs lооk аlmоst nеw аgаіn, but іf уоu kеер thеm роlіshеd іn thе fіrst рlасе thеу wіll bе mоrе lіkеlу tо nеvеr lооk bаd tо bеgіn wіth.

    0 Like Short URL:
Name:
Email: